Tí tách hạt mưa
Lưa thưa sợi nắng
Để môi ai thắm
Để tóc ai đen
Để người tôi quen
Chợt mưa chợt nắng.